เป้าหมายการพัฒนานักเรียน
การพัฒนาผู้เรียนด้วยแนวคิดของ โครงการ วมว สำนักงาน
ห้องเรียนวิศว์-วิทย์
มีเป้าหมายในการบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จากแนวคิดนี้ โครงการฯจึงเน้นการเสริมสร้างกระบวนการคิด/การแก้ปัญหา การเปิดโลกทัศน์และมุมมอง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางโครงการฯจึงได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ภายใต้แนวคิดแบบ Story-based learning หรือการร้อยเรียงสาระการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องราว เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ากับสังคมและศิลปะ ตลอดจนการวิวัฒนาการร่วม ระหว่างศาสตร์เหล่านี้
ปรัชญาหลักสูตร
มุ่งหมายให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาศักยภาพของตนตาม ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือ Constructionism โดยจัด ระบบการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการแบบองค์รวม (Holistic Integration Approach) กำหนดให้คณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์เป็นระเบียบวิธี (Methodology) ในการเรียนรู้และการทำเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชาของสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ อันจะทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริง ตลอดจนเป็นผู้มีสำนึกพลเมืองและจริยธรรมอันดีงาม

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 สำหรับนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
2
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ วิธีการคิดเชิงตรรกะทางวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะอันเป็นพื้นฐานของนักคิด
นักประดิษฐ์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะ
การสรรค์สร้างชิ้นงาน
3
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่โอบรับความผิดพลาด (Embrace Failure) เพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกทั้งทางความคิดและการลงมือทำจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม การเรียนรู้เพื่ออบรมบ่มเพาะให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้มีสำนึกพลเมืองและจริยธรรมอันดีงาม
1
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 สำหรับนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
2
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ วิธีการคิดเชิงตรรกะทางวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะอันเป็นพื้นฐานของนักคิด นักประดิษฐ์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะ
การสรรค์สร้างชิ้นงาน
3
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่โอบรับความผิดพลาด (Embrace Failure) เพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกทั้งทางความคิดและการลงมือทำจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม การเรียนรู้เพื่ออบรมบ่มเพาะให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้มีสำนึกพลเมืองและจริยธรรมอันดีงาม
แนวคิดพื้นฐานของ ดรุณสิกขาลัย
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีแรกมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คู่กระจายอยู่ตาม ภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ในปัจจุบันเป็นโครงการในระยะที่ 2 ที่เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โครงการ วมว. ดรุณสิกขาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ โครงการนี้อาศัยความร่วมมือจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์สถานที่ในการเรียนการสอนโครงการ วมว. ยึดแนวคิดเดียวกันกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัยในการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในโครงการฯ ตั้งอยู่บนแนวคิดแบบ Story Based Learning หรือร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อการเรียนรู้ที่ริเริ่มโดยบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้
สถานที่ในการเรียนการสอนโครงการ วมว. ยึดแนวคิดเดียวกันกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัยในการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในโครงการฯ ตั้งอยู่บนแนวคิดแบบ Story Based Learning หรือร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อการเรียนรู้ที่ริเริ่มโดยบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างนักคิดนักประดิษฐ์ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การพัฒนาหลักสูตรอยู่บนสมมติฐานที่ว่า “สังคมวัฒนธรรมผลักดันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม” ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือสังคมศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการหรือในชีวิตประจำวัน
โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้วธนบุรี มีเป้าหมายหลักในการพัฒนานักเรียนโดยการ ประยุกต์ทฤษฎี Constructionism เข้ากับหลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานในการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้ตลอดชีวิต (อันเป็นหนึ่งในหลายวิธีของกระบวนการพัฒนาและ ปฏิรูปการศึกษาของชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตนเป็นคนไทยยุคใหม่ที่มีทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ (Learning Skills) มีทักษะการคิด (Thinking Skills) สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันได้เป็นอย่างดี (Thai-English Fluency) มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในความเป็นไทยมีความคล่องแคล่วทางเทคโนโลยี (Technology Fluency) เข้าได้ดีกับวัฒนธรรมที่เป็นสากลและสามารถพึ่งพาตนเองในสังคมยุคใหม่ที่เป็นสังคมฐานความรู้ได้อย่างมีความสุข


หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2551 หลักสูตรปี 2551 นี้เป็นหลักสูตรแรกในการบูรณาการแบบองค์รวมในระดับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของ หลักสูตรแบบเรียงร้อยเรื่องราว (Story Based Learning) ต่อมาในปี 2552 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยใช้ความรู้และ ประสบการณ์จากการถอดบทเรียนจากการการดำเนินการเรียนการสอนในปี 2551 มาเป็นหลักสูตรห้องเรียน วิทยาศาสตร์โรงเรียนดรุณสิกขาลัยปีพุทธศักราช 2552 และหลักสูตรปี 2552 นี้ได้ถูกใช้เรื่อยมาสำหรับนักเรียนใน โครงการฯ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ต่ออายุโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะที่ 2 ต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี (ปีการศึกษา 2556- 2565) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนและพลวัตการเปลี่ยนแปลง แบบโลกาภิวัตน์ ทางโครงการฯ จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร
(Research & Project, Lab, Camp, Club)
01
เข้าฟังการบรรยายความรู้
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือศิลปวัฒนธรรมและสังคม
 • การเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ในโครงการฯ หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
04
กิจกรรมชุมนุม
02
การอ่านหนังสือนอกเวลา
05
การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
07
การออกกำลังกายและกีฬา
03
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 • ค่ายวิชาการ
 • ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ค่ายปฏิบัติธรรม
 • ค่ายฝึกอบรมวิชาชีพ
06
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
01
เข้าฟังการบรรยายความรู้
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือศิลปวัฒนธรรมและสังคม
 • การเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ในโครงการฯ หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
02
การอ่านหนังสือนอกเวลา
03
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 • ค่ายวิชาการ
 • ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ค่ายปฏิบัติธรรม
 • ค่ายฝึกอบรมวิชาชีพ
04
กิจกรรมชุมนุม
05
การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
06
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
07
การออกกำลังกายและกีฬา
ชุดนักเรียน
เสื้อโปโลสีขาว โดยบนเสื้อก็จะถูกคาดด้วยแถบสีแสดเหลืองและสีเทาซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหลด้านซ้าย ปัก ESC KMUTT ที่อกซ้ายและมีปกเสื้อสีเทา ในส่วนของผู้ชายจะใส่กางเกงขายาวสีเทา โดยสามารถเลือกใส่เข็มขัดสีใดก็ได้่ ส่วนของผู้หญิงจะใส่กระโปรงสีเทาโดยมีซับใน 2 ชั้น เนื่องจากชุดที่เป็นเสื้อโปโลทำให้นักเรียนประหยัดเวลาในการรีดเสื้อผ้า
ชุดพละ
เสื้อโปโลเหมือนเสื้อนักเรียนแต่จะแตกต่างตรงที่จะเป็นสีส้มและมีแถบคาดเป็นสีเทาและสีขาว ส่วนกางเกงและรองเท้าสามารถเลือกได้อย่างอิสระแต่ขอเพียงเป็นรองเท้าผ้าใบก็เพียงพอแล้ว
ชุดเวิร์คช็อป
เนื่องจากโรงเรียนของเราเรียนหลักสูตรวิศว์-วิทย์ ทำให้ต้องเรียนพื้นฐานของวิศวะ เช่นการใช้เครื่องมือต่างๆรวมไปถึงการได้ลงปฏิบัติจริง จึงจำเป็นต้องมีเสื้อช็อปเหมือนนักศึกษาโดยจให้ใส่ในเฉพาะวันที่ต้องลงปฏิบัติงานจริงๆเท่านั้น
ทุนการศึกษา
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้การดูแลของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีละ 200,000 บาท/ คน / ปี โดยการสนับสนุนนั้น จะครอบคลุมในส่วนของ ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักเรียน โดยมีเกณฑ์การรักษาสภาพนักเรียนดังนี้
© Copyright. ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. All Rights Reserved.